Karta prezentowa Kids World – regulamin

Słowniczek

Wydawca ” – Farbud Barbara i Grzegorz Okuła Spółka jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen. Kleeberga 22 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151223, NIP: 542-21-19-341, REGON 050497757, będąca wydawcą Karty Prezentowej Kids World

Salon” – tradycyjny sklep sieci Kids Word, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Karta Prezentowa ” – plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepach do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;

Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Kids Word w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej;

I. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej Kids World oraz do przyjmowania ich do realizacji w sklepach Kids World. Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej może być dokonane wyłącznie w Salonach Kids World.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Prezentowej. Zapłata za Kartę Prezentową w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.
 3. Karty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
 4. Karta Prezentowa może być użyta w Salonach Kids world
 5. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Karta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Prezentową w Salonie.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Prezentową Kids World, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Prezentowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta Prezentowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty jej zakupu.
 9. Upływ terminu ważności Karty Prezentowej przed jej Wykorzystaniem, uniemożliwia skorzystanie z niej.

II. Zasady korzystania

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie aktywne Karty Prezentowe Kids World, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Przy realizacji Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Prezentowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej.
 4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Karty Prezentowej.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Prezentowej,
  2. braku środków na Karcie Prezentowej,
  3. uszkodzenia Karty Prezentowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie do czasu wydania nowej Karty Prezentowej.

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

 1. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Prezentowej Kids World następuje z momentem zakupu Karty Prezentowej przez nabywcę.
 3. Karta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
 4. Doładowania Karty Prezentowej można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie Kids World.
 5. Każdorazowe doładowanie Karty Prezentowej skutkuje przedłużeniem jej ważności o 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty doładowania.

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Prezentowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Salonie Wydawcy.
 2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych kids Word będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres biura Wydawcy z dopiskiem „Karta Prezentowa kids world – reklamacja”.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabycie Karty Prezentowej Kids Word przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Prezentowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Karta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Prezentowa Kids Word jest formą bonu towarowego.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej https://kidsworld.pl/karta-prezentowa-kids-world-regulamin/ oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.